Bratislavacity.sk - Úvod
Bratislavacity.sk - Úvod Bratislavacity.sk in English
Utorok, 25. júna 2019 | 22:01 @ 250 | onLine: 1

NAJ.skNajvyšším výkonným orgánom hlavného mesta je primátor. Zastupuje hlavné mesto navonok. Funkcia primátora je verejnou funkciou. Postavenie primátora rieši Článok 16 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy. Primátor Ing. Andrej Ďurkovský riadi Mestskú políciu hlavného mesta SR Bratislavy.

Primátora a poslancov mestského zastupiteľstva volia obyvatelia hlavného mesta v priamych voľbách na štvorročné obdobie. Ich funkčné obdobie sa končí zvolením nového primátora, poslancov a zložením ich sľubu.

Mestské zastupiteľstvo (celomestské) je zastupiteľským zborom obyvateľov hlavného mesta a orgánom samosprávy hlavného mesta. Rozhoduje o najdôležitejších otázkach celomestského charakteru. Mestské zastupiteľstvo má 80 poslancov.

Zdroj: Staromešťan 2/2002, str.6

Primátor hlavného mesta SR Bratislavy

Primátor hlavného mesta SR Bratislavy

Ing. Andrej Ďurkovský
Primaciálne nám. 1, P.O.BOX 192
814 99 Bratislava 1

Sídlo: Primaciálny palác (3.p)
Tel.: 5935 6435
Fax: 5935 6555
Email: primatorba@bratislava.sk

Zdroj: Oficiálna stránka mesta Bratislava

Hore | To the Top

Dôležité dokumenty
Základná legislatíva mesta Klikni tu...
Štatút hlavného mesta SR Klikni tu...
Všeobecne záväzné nariadenia hlavného mesta Klikni tu...
Uznesenia mestského zastupiteľstva Klikni tu...
Uznesenia mestskej rady Klikni tu...

Erb mesta Bratislava

© 2000-2019, Bratislavacity.sk. Všetky práva vyhradené. | English

Bratislavacity.sk. Zakopane, Poland

Žiadna časť tejto stránky nemôže byť reprodukovaná bez písomného súhlasu autora. Maximálna snaha bola vyvinutá na zaručenie presnoti informácii, autor však nenesie žiadnu zodpovednosť za následky spôsobené prípadnými omylmi.